Tillatelse til landbasert smolt- og matfiskproduksjon av laks for Salfjord
- Dette har vi arbeidet målrettet med i lang tid, og er veldig fornøyde med at tillatelsene er på plass. Nå ser vi frem til dialog for å finne riktige samarbeidspartnere og utforske modeller for finansiering av Salfjord, sier administrerende direktør og medgründer Hans Ramsvik i Salfjord.

Dato

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal har tildelt Salfjord tillatelse til oppdrett av laks på land i henhold til laksetildelingsforskriften ved Tjeldbergodden industripark i Aure kommune på Nordmøre.

Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 21.000 tonn. Dette tilsvarer nærmere 27 konsesjoner innen konvensjonelt oppdrett i sjø, en produksjon på 36.500 tonn HOG laks i året, eller opptil 500.000 laksemåltider per dag året rundt.

Tillatelsen gjelder også produksjon av 30 millioner smolt per år, noe som gir stor fleksibilitet i selskapets produksjonsplaner.

Vil knytte til seg strategiske investorer
Selskapet går med dette inn i neste fase, og jobber nå for å knytte til seg flere strategiske og industrielle investorer for å kunne gjennomføre en ny emisjon i løpet året.

– Dette har vi arbeidet målrettet med i lang tid, og er veldig fornøyde med at tillatelsene er på plass. Nå ser vi frem til dialog for å finne riktige samarbeidspartnere og utforske modeller for finansiering av Salfjord. Det vil fremover bli fokus på å bygge organisasjon, risikostyring, og å sette fart på detaljprosjektering, sier administrerende direktør og medgründer Hans Ramsvik i Salfjord.

Prislappen på det ferdige anlegget, fullt utbygd, er estimert til mellom 7 og 7,5 milliarder kroner.

36.500 tonn laks til markedet i året
Ramsvik forteller at de har mål om at første byggetrinn for produksjon av matfisk skal stå klart i 2026, og fullt utbygd vil Salfjord sitt anlegg på Tjeldbergodden generere mer enn 100 nye arbeidsplasser. En samfunnsøkonomisk analyse viser i tillegg direkte ringvirkninger på over 300 regionale arbeidsplasser, betydelig verdiskaping for samfunnet og store eksportinntekter.

Det landbaserte oppdrettsanlegget er godkjent for å produsere både settefisk- og matfisk. Ferdig utbygd ser Salfjord for seg at anlegget vil ha klekkeri, startfôringsavdelinger, påvekstavdelinger, smolt- og postsmoltavdelinger.

Årlig produksjon av slakteklar fisk vil være på ca 44.000 tonn, tilsvarende 36.500 tonn sløyd laks med hode (HOG) – eller 180 millioner laksemåltider i året.

Matfiskanlegget er planlagt bygget i fem like moduler hver med årlig kapasitet på 7.300 tonn HOG, og baseres på standardiserte løsninger for å kunne oppskalere produksjon effektivt og sikre god fiskevelferd gjennom hele produksjonen.

Selvforsynt med smolt
– Tillatelsen for smolt gjør oss selvforsynt med smolt, og gir oss stor fleksibilitet i forhold til våre produksjonsplaner, sier Ramsvik og legger til;

– Vi har skaleringsambisjoner ut over anlegget på Tjeldbergodden, og forventer en godkjenning av reguleringsplan for ytterligere én lokasjon i Aure kommune snart.

Det er for tiden høye marginer i oppdrettsnæringen med gode priser for laks. Salfjord sikter på konkurransedyktige produksjonskostnader sett opp imot tradisjonelt sjøoppdrett, og vil ha en sunn økonomi også med lavere laksepriser.

Lav biologisk risiko
Salfjord har valgt å arbeide tett sammen med Artec Aqua, som blant annet har levert tilsvarende teknologi og tilnærmet lik totalentreprise til Salmon Evolution litt lenger sør i fylket.

– At vi har fått med oss Artec Aqua på laget reduserer usikkerhet med tanke på byggetid og byggekostnader. Med Artec Aqua sitt Hybrid System – et gjennomstrømmingsanlegg med resirkulering av opptil 65 prosent av vannmengden – vil vi også demme opp for teknologiske-, driftsmessige- og biologiske utfordringer, sier Hans Ramsvik.

Hybridanlegget gir best kost/nytte-¬effekt der man har behov for oppvarming av råvannet. Med stadig tilførsel av 35 – 40 prosent friskt sjøvann, og med inndeling av lukkede soner har denne teknologien allerede vist at den har lav biologisk risiko.

Prosess- og risikostyring
– Risikostyring er sentralt i vår filosofi. Valg av lokaliteter, hybridteknologi og riktige samarbeidspartnere er basert på risikovurderinger, sier Ramsvik. Han forteller at styring av risiko i drift vil bli basert på moderne barrierestyring i tråd med anbefalinger fra DNV.

I tett samarbeid med ABB har Salfjord utviklet en prosess- og energisimulator. Salfjord vil bruke digital tvilling-teknologi i sin prosess- og risikostyring.

Med en digital tvilling av anlegget og nøyaktige historiske- og sanntidsdata skal Salfjord sikre tett kontroll og optimalisering av produksjonsparametere som vedlikehold, energieffektivitet og fiskevelferd.

Bygger på erfaringer
– Vi følger nøye med på teknologivalgene og erfaringene som gjøres av de som allerede har tatt steget inn i på land. Å bygge på erfaringer fra en industri i utvikling gir oss kunnskapsgrunnlag for å forbedre fiskevelferd og risikostyring i design og drift.

– Vi har et høyt fokus på biosikkerhet for å ivareta fiskehelse i eget anlegg – og for å bidra til at vår aktivitet bidrar til en positiv utvikling for andre havbruksaktører, og minimaliserer påvirkning av villfisk i området, forteller Ramsvik.

Det er blant annet planlagt med rensing og svært kraftig desinfisering av inntaksvann og avløpsvann for å hindre smitte inn- og ut av anlegget. Transport av fisk inn- og ut av anlegget vil gjøres med lukket transport uten utslipp av vann.

Smart plassering og løsninger
Anlegget på Tjeldbergodden vil være gunstig plassert i forhold til tilførsel av friskt sjøvann, samt logistikk inn- og ut fra anlegget. En nyskapende leverandørindustri står også sterkt på Nordvestlandet.

– Vi ser også på sirkulære muligheter som utnyttelse av spillvarme fra Equinor sin metanolfabrikk på Tjeldbergodden. Dette vil kunne bidra til å redusere energiforbruket i vårt anlegg, samt dempe det samlede presset på kraftsituasjonen i området, sier Ramsvik.

Inviterer til samarbeid
– Vi ønsker å benytte anledningen til å invitere alle våre naboer, og nye og gamle samarbeidspartnere – til dialog og samarbeidsformer som kan gi et felles løft for alle aktører og lokalsamfunn på og rundt Tjeldbergodden. Vi tror at vi sammen kan bidra til å løfte havbruksnæringen og andre næringer i området, avslutter Hans Ramsvik i Salfjord.